• slide1-welcome
  .
  บัญชีกิจ ยินดีต้อนรับ
  พวกเราพร้อมให้บริการด้วยคุณภาพ
  และประสบการณ์กว่า 69 ปี
 • slide2-coperate
  ความร่วมมือระหว่างประเทศ
  slide-logo-bck
  slide-logo-naga
 • slide3-team
  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานคุณภาพ และเติบโตไปพร้อมๆกับเรา
 • slide-4-seminar
  text1
  price

เกี่ยวกับเรา

บริษัท  บัญชีกิจ จำกัด เป็นสำนักงานให้บริการด้านวิชาชีพตรวจสอบบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 สำนักงานบัญชีกิจก่อตั้งโดย คุณบุญชู โรจนเสถียร โดยใช้ชื่อว่า "สำนักงาน บัญชีกิจ" และต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัท บัญชีกิจ จำกัด พร้อมกับการจัดตั้งบริษัท บัญชีกิจบริหาร จำกัด เพื่อประกอบกิจการด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ

ปัจจุบันสำนักงานของเราให้บริการงานด้านวิชาชีพแก่ธุรกิจเกือบทุกแขนง ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย และบางส่วนยังเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 
ผู้บริหารสุวนีย์ กิตติปัญญางาม
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

สุวนีย์ กิตติปัญญางาม

• Certified Public Accountant (CPA), Federation of Accounting Professions
• CPA of Securities and Exchange Commission Thailand
• The Committee of Faculty of Commerce and Accountancy of
  ChulalongkornUniversity Alumni Association
• Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University
พรชัย กิตติปัญญางาม
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ

พรชัย กิตติปัญญางาม

• Certified Public Accountant (CPA), Federation of Accounting Professions
• CPA of Securities and Exchange Commission Thailand
• Director and the Registrar of Federation of Accounting Professions (Thailand)
• The Honorary person of The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand
• The Committee of Thammasat Association
• The Committee of Thai Golf Course Association
• The Committee of Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
• Bachelor of Accounting, Thammasat University
นาวี ปฏิสัมภิทาวงศ์
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นาวี ปฏิสัมภิทาวงศ์

• Certified Public Accountant (CPA), Federation of Accounting Professions
• Over 22 years working in audit department at Bunchikij
• Over 26 years working in accounting, internal audit and external audit functions
  for various business areas for both Thai and International companies such as
  Bank of Thailand, Mitsui & Co., (Thailand) Ltd., Citicorp Finance & Securities,
  Cooper &Librand Associate Co., Ltd. etc.
• Bachelor of Accounting (Hons), Thammasat University


ที่ปรึกษาสฤษดิ์ผล ชมไพศาล
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาษี
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาษี

สฤษดิ์ผล ชมไพศาล

• Several legal qualification and admittance to practice while in the US
• Over 25 years working in Tax Department at international firms
• Experience in various business areas for both Thai and
  International companies include tax planning for Siemens Westinghouse,
  Goldman Sache (Thai), Alpha Thailand and Hopewell Thailand
• Knowledgeable in International and Thai Tax and Law
โคจิ ยามาซากิ
ที่ปรึกษาญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาญี่ปุ่น

โคจิ ยามาซากิ

• Certified Public Accountant of Japan (CPA of Japan)
• Audit experience in Deloitte Japan
• Bachelor Degree at Nagoya University
วิริยา เคารพธรรม
ที่ปรึกษาด้านการเงิน
ที่ปรึกษาด้านการเงิน

วิริยา เคารพธรรม

• Certified Public Accountant (CPA), Federation of Accounting Professions
• Over 12 years working in financial analysis principally for
  financial due diligence at KPMG
• Over 3 years working in audit department at KPMG
• Extensive experiences in financial and accounting analysis and
  the acquisition transactions for national and multi-national clients
• Master Degree from Denver University (USA), Business Administration in Finance
• Bachelor Degree from Thammasat University, Accountingบริการ

สำนักงานของเราได้ให้บริการงานด้านวิชาชีพแก่ธุรกิจในเกือบทุกแขนง ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจที่ถือว่าเป็นขนาดใหญ่ของไทย และบางส่วนยังเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริการตรวจสอบ (Assurance)

การตรวจสอบเป็นบริการให้ความเชื่อมั่นเพื่อการบริหารจัดการ แก่กรรมการบริษัท
นักลงทุน สถาบันการเงินและอื่น ๆ รวมถึงการให้ความเชื่อมั่นข้อมูลทางการเงิน
และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน กระบวนการทางธุรกิจ และการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบและข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
• การตรวจสอบและสอบทานงบการเงินตามที่กำหนดโดยกฎหมาย
• การตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชน
• การตรวจสอบเฉพาะกิจ
• การตรวจสอบอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบตามข้อกำหนดของ BOI เป็นต้น
 


บริการภาษีอากรและกฎหมาย (Tax and Legal)

บัญชีกิจมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรและกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์
แก่ลูกค้าให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดรวมทั้งการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยจำแนกบริการได้ดังนี้
• การวางแผนภาษีเงินได้
• การสอบทานทางภาษี
• การให้บริการจัดเตรียมและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
• การกำหนดราคาโอน
• การจดทะเบียนทางภาษีและการจัดตั้งบริษัท
• การส่งเสริมการลงทุน
• การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ
• การปรับโครงสร้างองค์กร
• การทำธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
 


บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory)

บริการให้คำปรึกษาทางการเงินมีเป้าหมาย เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด
ในการตัดสินใจลงทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของลูกค้า
ซึ่งประกอบด้วย
• การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ
• การวางแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
• การจัดหาแหล่งทุนสำหรับโครงการ
• การวิเคราะห์และประเมินมูลค่ากิจการ
• การวิเคราะห์ผลกระทบทางบัญชีและภาษีจากโครงสร้างทางธุรกิจ
• การตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตในองค์กร
 


บริการฝึกอบรมสัมนา (Training)

บัญชีกิจมีบริการด้านการจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงาน
ลูกค้าและบุคคลทั่วไปให้มีเข้าใจในมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น
มาตรฐานรายงานทางเงิน ข้อกำหนดทางภาษีอากร มาตรฐานการสอบบัญชี เป็นต้น
โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์
นอกจากนี้ บัญชีกิจยังให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนาเพื่อสาธารณะ
เช่น คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านทางมูลนิธิ
บุญชูโรจนเสถียร ซึ่งจัดอบรมทางวิชาชีพบัญชีให้แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 


เครือข่ายระหว่างประเทศ

เครือข่ายระหว่างประเทศของบัญชีกิจ ที่จัดตั้งเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระหว่างประเทศและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการลงทุนในระหว่างประเทศ มีดังนี้บริษัท นากามิเนะ-บัญชีกิจ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งร่วมกันระหว่าง Nagamine and Mishima Accounting Office และ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เพื่อให้บริการทางวิชาชีพกับลูกค้าที่ต้องการจะไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น หรือลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่ต้องการจะลงทุนในประเทศไทย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nagamine-mishima.com.

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาญี่ปุ่น) ได้ดังต่อไปนี้

ที่อยู่สำนักงาน

87/39 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 3 ซอยเอกมัย 3 
ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
Tel +662-382-0414 ,
Mobile +66-91-779-9484

Japanese Desk

Koji Yamazaki  
(E-mail kyamazaki@nagamine-mishima.com)

WEB LINKSร่วมงานกับเรา

ขอเชิญผู้ที่กำลังมองหางาน และสนใจสมัครงาน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมคุณภาพ และเติบโตไปพร้อมๆ กับเรากิจกรรมที่บัญชีกิจ

ที่บัญชีกิจมีกิจกรรมมากมาย ทั้งสัมมนาส่งเสริมความรู้
กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมสันทนาการสำหรับพนักงานทุกปี


ติดต่อเรา

 

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

87 อาคารโมเดอร์นทาวน์ (ชั้น 9)
เอกมัยซอย 3 ถนนสุขุมวิท 63
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์

0-2382-0414
086-337-9981

โทรสาร

0-2381-5849
0-2382-0417


อีเมล์

info@bunchikij.comแผนที่ตั้งบริษัท

ส่งข้อความติดต่อเรา

*
*
*
*


Friends link: nike pas cher
nike pas cher
nike pas cher
nike pas cher
nike pas cher
nike pas cher
nike pas cher
nike pas cher
nike pas cher
nike pas cher
nike pas cher
nike pas cher
adidas homme pas cher
nike tn requin pas cher
tn pas cher
nike free run pas cher
nike air max
nike free pas cher
bottes timberland femme
timberland pas cher
bottes timberland homme
ascis pas cher femme
nike free pas cher
air max 90 pas cher
air jordan femme
nike air max pas cher
tn requin pas cher
air max 90 pas cher
adidas femme pas cher
Nike Air Max 2013 Enfant Air Max 87 Femme Scarves timberland pas cher
timberland pas cher
nike pas cher